Old Kirton

Exterior view of Kirton Church

Exterior view of Kirton Church